Original Doodle
by Gareth Hughes

นิทรรศการจากวันพฤหัสบดีที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554

พิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554
18.00-21.00 น.

แนวคิดและวัตถุประสงค์

กลุ่มศิลปิน “วัตถุดิบ” มีวัตถุประสงค์ในการริเริ่มเพื่อจุดประกายจากกลุ่มศิลปินอิสระแนวดิบๆ สุกๆ ที่เล็งเห็นประโยชน์ในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีการบริโภคอย่างขาดสติของมนุษย์อันเป็นสาเหตุแห่งความไม่สมดุล
โดยใช้ผลงานศิลปะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะความคิดเห็น ที่แฝงความห่วงใยในวิกฤตการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบอย่างสากลวิธี อันเป็นการกระตุ้นแนวความคิดในการหาทางออกและปลุกจิคสำนึกจากศิลปินหลากหลายประเทศที่จะเผยแพร่
ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้รับรู้ผ่านนิทรรศการในครั้งนี้

 “วัตถุดิบ” คือผลผลิตจากธรรมชาติ ปัจจัยพื้นฐานเริ่มต้นที่ถูกนำมาผลิตสิ่งของต่างๆ ในการสนองความต้องการจำเป็นพื้นฐาน รวมถึงสิ่งของฟุ่มเฟือยนอกเหนือความจำเป็นของมนุษย์ ที่ทวีปริมาณความต้องการอย่างไม่สิ้นสุด ซึงอัตราการผลิตเพื่อการ
บริโภคเหล่านั้นสวนทางกับแนวทางการบูรณะอย่างสิ้นเชิง อันเป็นสาเหตุแห่งความไม่สมดุลและภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ
ภาวะโลกร้อน การละลายของน้ำแข็งขั้วโลก และเหตุการณ์สึนามิ ฯลฯ โดยในหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถหาสาเหตุ
มารองรับได้ อีกทั้งสถานการณ์สงครามในหลายพื้นที่ การทำลายล้างมนุษย์ด้วยกันเอง ล้วนแต่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแห่งความ
ไม่สมดุลให้กับธรรมชาติ

นอกจากนั้น การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และมีบางสิ่งที่นอกเหนือความจำเป็นพื้นฐาน อันเป็น
ปัจจัยผลักดันวัฒนธรรมที่นับถือวัตถุมากกว่าจิตใจ ที่นำมาซึ่งความไม่ปกติสุขในการใช้ชีวิต ดังนั้นแนวความคิดการดำรงชีวิต
อย่างพอเพียงผสานแนวความคิดในแบบบรูณาการที่ยั่งยืน น่าจะเป็นปัจจัยความคิดพื้นฐานในการเรียกร้องความสมดุลเหล่านั้น
กลับมา นอกจากนี้การนำกลับมาใช้ใหม่ “รีไซเคิล” และการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็เป็นอีกทางเลือกเพื่อ
บำบัดวิกฤตเหล่านี้ได้อย่างทันการณ์

นิทรรศการในครั้งนี้จะเป็นการใช้ศิลปะนำเสนอมุมมองเล็กๆ จากศิลปินหลากหลายประเทศ ในการร่วมส่งผลงานเข้าร่วมแสดง
โดยผลลัพธ์จากนิทรรศการจะเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราทั้งหมดเป็นเจ้าของ และมีความ
รับผิดชอบร่วมกันผ่านผลงานศิลปะ จากสถานการณ์ผิดแปลกทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันอย่างรุนแรง น่าจะเป็น
เครื่องชี้วัดสำคัญให้เราได้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบจากการบริโภคทรัพยากรอย่างขาดสติมากเกินความจำเป็น ที่ไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อธรรมชาติและสังคมในระยะยาว

ผู้แสดงงานและเกณฑ์ของการเลือกงาน

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย

1) ศิลปินผู้แสดงงานกึ่งกรรมการ คือศิลปินที่เป็นสมาชิก Uncooked Culture ช่วยอุทิศเวลามาทำงานร่วมกันให้กับโครงการ
รวมทั้งช่วยพัฒนาความคิดและการบริหารงานนิทรรศการ
2) ศิลปินผู้แสดงงานแต่ไม่ได้เป็นสมาชิก Uncooked Culture
ศิลปินทุกคนรวมทั้งศิลปินผู้แสดงงานกึ่งกรรมการต้องส่งผลงานเข้าคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือก

เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงงาน "วัตถุดิบ"ศิลปินร่วมส่งผลงานศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึงความดิบๆสุกๆ
ที่เป็นบุคลิกของกลุ่มและเข้าข่ายอย่างน้อยหนึ่งข้อจากหัวข้อต่อไปนี้ :
- ความคิดของงานศิลปะที่กระตุกความคิดของผู้ชมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโครงงาน "วัตถุดิบ"
- งานศิลปะที่กระตุกความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้ชมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโครงงาน "วัตถุดิบ"
- ผลงานในเชิงรุกกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- งานที่นำเสนอทางออกเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นความคิดแบบพอเพียงและยั่งยืน / รีไซเคิล / การนำวัสดุทิ้งแล้วมาใช้ใหม่
และแนวทางอื่น ๆ
- งานที่นำเสนอโลกในจินตนาการหรือวิสัยทัศน์สุดโต่งที่ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเป็นไปได้ในโลกความจริง อาจจะ
เป็นการแสดงออกที่เกินจริงทางความคิด
- งานที่นำวัสดุ วัตถุดิบท้องถิ่นมาสร้างงาน หรือนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน การประยุกต์ใช้วัตถุดิบ
ในประเทศซึ่งอาจจะเป็นวัสดุหรือวัตถุหรือผลิตภัณฑ์ที่หาเจอในท้องถิ่น วัสดุควรสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะพิเศษหรือ
สถานการณ์ในท้องถิ่นของคุณ

Grassroots Poetry Group

Reading - PA

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player